درحال بارگذاری ...

ترانسفور ماتورهای همسان با شبکه

ترانسفور ماتورهای همسان با شبکه

ترانسفورماتورهای همسان با شبکه، به عنوان يك واحد تنظيم كننده ولتاژ،اتصال نيروگاههای انرژيهای تجديد پذير نامتمركز به شبكه را بصورت كاربردی ميسر می سازد كه با بكارگيری آنها،ولتاژ بصورت اتوماتيك ثابت باقی می ماند و همزمان با آن پايداری و كنترل شبكه ميشود
ترانسفورماتورهای همسان با شبکه، به عنوان يك واحد تنظيم كننده ولتاژ ، اتصال نيروگاههای انرژيهای تجديد پذير نامتمركز  به شبكه را  بصورت كاربردی ميسر می سازد كه  با بكارگيری آنها ، ولتاژ بصورت اتوماتيك ثابت باقی می ماند و  همزمان با آن پايداری و كنترل شبكه ميسر می شود.  ترانسفورماتورهای همسان با شبکه،  مجهز به كليد تنظيم ولتاژ روی بار هستند و استانداردهای IEC 60076  ، IEC 60214-1 ، IEC 61000  و EN 50160  را به لحاظ اطمينان عملكرد، تطابق با شبكه و وظيفه كنترلی پوشش می دهند. اين ترانسفورماتورها نياز به توسعه تجهيزات گسترده و گران قيمت در شبكه را حذف و عملكرد تجهيزات فعلی را بصورت مؤثری افزايش می دهند. تنظيم اتوماتيك ولتاژ روی بار ، بررسي خودكار شرايط گذراي الكتريكی پيش از تغيير تپ ، تشخيص ايمپالسهای جريان هجومی و عدم تغيير ولتاژ در مقابل آن ، ابعاد فشرده كليد و كاهش چشمگير هزينه عملكرد جايگزين ، از مزايای كليدهاي تنظيم ولتاژ روی بار بكار گرفته شده در ترانسفورماتورهای اسمارت هستند.
ترانسفور ماتورهای همسان با شبکه
نام *
آدرس ایمیل *
پیام شما *

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

خدمات